Hantering av dina personuppgifter

 

För Karpen Flyfishing AB är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Vi värnar om en hög nivå av skydd för våra kunders personliga integritet. På den här sidan beskriver vi om hur vi behandlar dina personuppgifter.

General Data Protection Regulation (GDPR) är en ny EU-förordning som den 25 maj 2018 ersatt den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Mycket är sig likt men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter har skärpts.

Vi vidtar ett flertal åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter även i fortsättningen är skyddade hos oss och vi tycker det är viktigt att du tar del av dem.

Karpen Flyfishing AB är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar.

 

Ändamål och legala grunder

Karpen Flyfishing AB samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna hantera handel och distribution av flugfiskeprodukter, erbjudande om flugfiskeprodukter samt ingå och fullgöra köpeavtal eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss.

Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas Karpen Flyfishing AB för marknadsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.

Personuppgifter kan komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om vi har ett berättigat intresse av att det, exempelvis vid samarbete med fakturerings- och eller redovisningstjänst eller inkassobolag. Personuppgifter kan även komma att behandlas av Karpen Flyfishing AB’s samarbetspartners för marknadsföring på uppdrag av Karpen Flyfishing AB, om vi har ett berättigat intresse av ett sådant ändamål och tjänsterna och produkterna har en naturlig anknytning till Karpen Flyfishing AB.

Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av kunders ekonomiska förutsättningar att fullgöra köpeavtal.

Karpen Flyfishing AB kan avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål komma att anlita personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde kan vara företag och- eller organisationer som behandlar personuppgifter på uppdrag av Karpen Flyfishing AB (Personuppgiftsansvarig) och mellan parterna finns ett särskilt personuppgiftsbiträdesavtal tecknat. Det kan till exempel vara en IT-leverantör som ansvarar för drift av de datasystem där vi lagrar personuppgifter eller ett bolag som vi anlitat för att utföra tjänster.

Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med kunden ska kunna fullgöras samt för att säkerställa Karpen Flyfishing AB’s berättigade intresse av att kunna nyttja flera kommunikationskanaler i vår marknadsföring.

Personuppgifterna kan komma att behandlas av Karpen Flyfishing AB för vårt berättigade intresse att bibehålla en god kundrelation, såsom att via urval och segmentering kommunicera målgruppsanpassade, relevanta och mer personliga erbjudanden eller för att kunna erbjuda bättre och riktad service. Som en del av detta kan profilering förekomma, baserat på de personuppgifter som vi fått i samband med att kunden registrerat en intresseanmälan för att ansöka om fiske eller flugfiskekurs med oss, samt de uppgifter som Karpen Flyfishing AB inhämtar från offentliga register. Profileringen görs för att på ett bättre sätt kunna lämna erbjudanden och information samt planering efter kundens preferenser, köpbeteende, behov och livsstil. Uppgifter som används för detta kan t ex vara demografiska data, geografiska data, transaktionsdata, beteendedata och användargenerade data, tidigare köp av Karpen Flyfishing AB’s produkter etc.

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. Du kan också besöka www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Karpen Flyfishing AB’s berättigande att inhämta personuppgifter framgår här nedan:

 

Vid köp av produkt från webshop – karpenflyfishing.se

Vi behandlar de personuppgifter som den ansökande personen anger i sin kundanmälan. Dessa uppgifter ligger till grund och är nödvändiga för hantering av betalning och leverans av vara. Personuppgifterna raderas när den sökande meddelar att hen inte längre önskar stå kvar som kund.

 

Efter genomfört köp av produkt från webshop – karpenflyfishing.se

Efter leverans av beställd vara kan personuppgifter användas för att bevaka kvarstående rättsliga anspråk, exempelvis fordringar, samt för bedömning om köparen kan erbjudas annan vara hos Karpen Flyfishing AB. Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter är således fortfarande det ingångna kundanmälan och det genomförda köpet. Vad gäller att behålla uppgifter för att kunden ska erbjudas annan vara åberopas intresseavvägning, men om all kontakt med kunden upphört kommer uppgifterna att raderas efter 2 år. Slutligen kan Karpen Flyfishing AB vara tvungen att spara vissa uppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser. Så är exempelvis fallet med bokföringsmaterial.

Dina rättigheter att begära ändring eller information

Du har rätt att på begäran få information om vilka personuppgifter Karpen Flyfishing AB behandlar, ändamålen, kategorier av personuppgifter, mottagare eller kategorier därav som personuppgifterna har lämnats till, under vilken tidsperiod som behandlingen skall ske, din rätt att begära rättelse, radering, begränsningar eller rätt till invändning, rätten att inge klagomål till integritetsskyddsmyndigheten och information om varifrån personuppgifterna har insamlats samt förekomst av automatiserat beslutsfattande. Om personuppgifterna överförs till tredje land eller internationell organisation, har du rätt till information om skyddsåtgärder som vidtagits.

Du har rätt att begära rättelse, radering, göra invändningar mot personuppgiftsbehandlingar samt att på begäran få tillgång till de personuppgiftsbehandlingar som görs.

Du har rätt att inge klagomål till integritetsskyddsmyndigheten om Karpen Flyfishing AB bryter mot personuppgiftslagstiftningen.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss!

 

Perssonuppgiftsansvarig

Karpen Flyfishing AB

C/o Tony Karpestam, VD

Bergsvägen 5

619 34 Trosa

 

Dataskyddsombud

Thomas Berggren

Tillagd i varukorgen